REGULAMIN KORZYSTANIA Z APARTAMENTU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO W SOPOCIE PRZY UL. CHROBREGO 23 B

1. Zgłoszenie i potwierdzenie rezerwacji

1.1 W dniu dokonywania rezerwacji Gość musi mieć ukończone 18 lat.

1.2 O szczegółach dokonanej rezerwacji Gość zostaje poinformowany poprzez przesłanie przez Wynajmującego lub jego pełnomocnika – zarządcy, potwierdzenia rezerwacji niezwłocznie po jej dokonaniu lub, jeśli rezerwacja została dokonana przez Internet, poprzez przesłanie potwierdzenia na podany przez Gościa adres e-mail.

1.3 Przed rozpoczęciem okresu najmu Gość otrzymuje Regulamin najmu.

2. Warunki płatności

2.1 Pełna kwota (100% – minus przedpłata) płatna jest gotówką, lub przelewem, w dniu przyjazdu.

2.2 Jeżeli opłaty za wynajem apartamentu nie zostały dokonane w wymaganym terminie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do wydania kluczy.

2.3 Dokonanie rezerwacji, tj. zawarcie umowy na podstawie oferty, dochodzi do skutku, jeżeli Gość przyjmie tę ofertę, potwierdzi niniejszy Regulamin i dokona przedpłaty w wysokości 30 % ustalonej kwoty najmu, na wskazane konto.

2.4 W przypadku, gdy Gość rezygnuje z zarezerwowanego najmu wcześniej niż na 3 dni przed terminem, to wówczas kwota otrzymanej przez Wynajmującego przedpłaty podlega zwrotowi w całości.

2.5 W przypadku, gdy Gość rezygnuje z zarezerwowanego najmu na 3 dni przed terminem, to wówczas kwota otrzymanej przez Wynajmującego przedpłaty – jako rekompensata – dzielona będzie pomiędzy strony umowy po połowie (po 50%).

2.6 W przypadku, gdy Gość rezygnuje z zarezerwowanego najmu na 24 godziny i przed terminem, to wówczas kwota otrzymanej przez Wynajmującego przedpłaty – jako kara umowna przepada na rzecz Wynajmującego w całości.

2.7 Wskazana rekompensata nie będzie przysługiwała Wynajmującemu, jeżeli Gość pomimo zaistniałej rezygnacji, zapewni – na dany okres – obłożenie w przedmiotowym apartamencie.

3. Ubezpieczenie

3.1 Wynajmujący ubezpiecza lokal i jest odpowiedzialny za utrzymania i ewentualne naprawy wynikające z normalnego zużycia i eksploatacji lokalu i jego wyposażenia.

3.2 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy ruchome należące do Gościa, niezależnie od miejsca ich przechowywania i zabezpieczenia.

4. Osoby zastępcze, rezygnacja ze strony uczestnika

4.1 Do 5 dnia przed rozpoczęciem okresu najmu Gość ma możliwość wskazania na swoje miejsce osoby trzeciej. Wynajmujący zastrzega sobie jednak prawo do odmówienia takiej osobie, gdyby nie spełniała ona szczególnych warunków w wypadku danej rezerwacji.

4.2 Jeżeli na swoje miejsce Gość wskaże osobę trzecią, to odpowiedzialność za uiszczenie kwoty najmu, dodatkowych kosztów lub stawek odpłatności za rezygnację z rezerwacji jest solidarna ze wskazaną przez Gościa osobą trzecią.

5. Szkody

5.1. Goście odpowiadają wobec Wynajmującego za wszelkie zniszczenia i szkody powstałe w trakcie ich pobytu.

5.2 Wszelkie szkody powstałe w czasie pobytu muszą być niezwłocznie zgłaszane obsłudze.

5.3 Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży oraz uszkodzeń itp. mienia prywatnego Gościa.

6. Braki, obowiązek współdziałania

6.1 Jeżeli po przybyciu na miejsce Gość stwierdzi braki w wyposażeniu obiektu lub jego czystości, powinien w ciągu pierwszych 24 godzin powiadomić o tym obsługę.

6.2 W przypadku ewentualnego wystąpienia wad w świadczeniu usługi, Wynajmujący zobowiązany jest do uczynienia w ramach obowiązujących przepisów wszystkiego, co w jego mocy, aby przyczynić się do usunięcia przeszkód i zminimalizowania ewentualnie powstałych szkód.

7. Postanowienia ogólne

7.1 W lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych, we wszystkich pomieszczeniach przedmiotowego lokalu. Opłata za naruszenie wynosi 500,00 (pięćset złotych).

7.2 Klucze nie będę wydawane osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

7.3 Na terenie obiektu obowiązuje zakaz organizowania imprez, wieloosobowych spotkań, wieczorów kawalerskich/panieńskich itp.

7.4 We wszelkich sprawach techniczno-organizacyjnych związanych z korzystaniem przedmiotowego lokalu, na podstawie pełnomocnictwa, Wynajmującego reprezentuje Grzegorz Dobrowolski.